“Village SOS: Support, Outreach and Sustainability” was a £1.4m campaign, funded by the Big Lottery Fund between 2014 and 2016. The campaign is no longer accepting any applications for support.

Ymgyrch gwerth £1.4m oedd “Pentref SOS: Support, Outreach and Sustainability”, a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr rhwng 2014 a 2016. Nid yw’r ymgyrch erbyn hyn yn derbyn ceisiadau am gymorth.

Download image

Learn more

Learn from other people by watching the Village SOS films on its YouTube channel or by downloading one of our case studies below.

Dysgu mwy

Dysgwch gan bobl eraill drwy wylio ffilmiau Pentref SOS ar ei sianel YouTube neu drwy lawrlwytho un o’n hastudiaethau achos isod.

Your area

Village SOS was delivered by 43 organisations across the UK between 2014 and 2016 – keep in touch with your local organisation and see what support is available in your area now.

Eich ardal chi

Rhoddwyd Pentref SOS ar waith gan 43 o fudiadau ledled Prydain rhwng 2014 a 2016 – cadwch mewn cysylltiad â’ch mudiad lleol a gweld pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal chi nawr.

Laptop and Twitter logo

Keep in contact

Any news or updates will be shared via the Village SOS social media accounts. Please follow us to stay in contact.

Cadw mewn cysylltiad

Bydd unrhyw newyddion neu ddiweddariadau yn cael eu rhannu drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Pentref SOS. Dilynwch ni i gadw mewn cysylltiad.